gg="" gg=gg+"" gg=gg+"" gg=gg+"" gg=gg+"" gg=gg+"" gg=gg+"" document.write (gg)